• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)

  Kuzeybatı İran sınırları içerisinde, Hoy kentinden 37 km kuzeybatıda konumlanan Bastam kenti Akçay vadisi boyunca uzanmakta ve doğusundaki Karaziyaeddin Ovası’na bakmaktadır.

   

  Argişti oğlu  Rusa tarafından inşa edildiği anlaşılan kentin adı RUSAİ-URU.TUR olarak belirlenmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Kleiss tarafından 1967 yılında tespit edilen kentte aynı bilim adamı tarafından 1969-1979 yılları arasında kazı çalışmaları sürdürülmüştür.

   

  Kentin sitadelinin çevresi 2-3 yüksekliğe sahip taş, üzerinde de kerpiç beden kısmının yükseldiği savunma duvarlarıyla çevrilmiştir. Surlar ana kayaya açılmış temel yataklarına oturur. Payandalarla güçlendirilmiştir ve yer yer savunma amaçlı kuleler yerleştirilmiştir. 

   

  Bastam Sitadeli’nde kayalık tepenin nispeten daha az eğime sahip kuzey ve kuzey batısında sitadel yapıları yerleştirilmiştir. Bu nedenle birçok alandaki ana kaya oyularak kademelendirilmiştir. Bazı alanlarda ana kaya üzerinde yükselen duvarlar ile teraslar, podyumlar oluşturularak yapılar bu düzlüklere oturtulmuştur.

   

  Tepenin topografik yapısına göre yerleşme aşağı, orta ve yukarı sitadel olmak üzere üç farklı gruptan oluşur. Aşağı sitadel iki kapılı bir girişe sahiptir. Bunlardan güney kapısı 5 m genişliğe sahip olup iki yanında kuleler bulunmaktadır.

   

  Orta sitadel konum itibariyle bir kayalık üzerinde olup, ortalama 200x130 m’lik alana hâkimdir. Bu alana olasılıkla tapınak ve ilgili yapı grupları yerleştirilmiştir. Tanrı Haldi’ye ithaf edildiği düşünülen tapınağın sadece temelleri kısmen korunabilmiştir. Mevcut bilgilerden 13.5x13.5 ölçülerinde kule tipli bir tapınak olabileceği anlaşılmaktadır. Yine aynı bölgede depolama amaçlı yapılar ve pitoslar ortaya çıkarılmıştır. Şarap, yağ ve tahıl gibi ürünlerin depolandığı pitoslar üzerinde ölçek ve çivi yazılı mühür baskıları saptanmıştır. Aynı alanlardan bulunan çok miktarda bulla (mühür baskıları) da sitadelin idari ve ekonomik potansiyeline işaret eder.

   

  Yukarı Sitadel kentin en yüksek kısmıdır. Vadiden yaklaşık 150 m yüksekte olan bu alanda ise idari birimler, saray ve depo yapılarının bulunduğu düşünülür. Yapıların kalın duvarlara sahip olması çok katlı olduklarına işaret eder.

   

  Bastam aşağı yerleşmede resmi binalar ve özel konutların farklı nitelikte olduğu görülmektedir. Aristokrat, bürokratlar, zanaatkâr, tüccar gibi farklı halk kesimlerinden toplulukların yaşadığı konutlar farklı yapısal özellikleriyle birbirlerinden ayrılmaktaydı.